Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny

Strona główna >>> Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny “Polska Rodziną silna”

Zachęć swoje dzieci do udziału w konkursie!

Poznaj sposób widzenia świata oczami Twojego dziecka.

Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny

Prace należy przesłać lub dostarczyć

 do 18 maja 2018r. na adres:

Bazylika Wincentego a Paulo

Ossolińskich 2, Bydgoszcz

z dopiskiem “Polska Rodziną silna!”

Do rozstrzygnięcia konkursu pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Regulamin konkursu

Organizator

Organizatorem konkursu jest Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło Życie Diecezji Bydgoskiej. 

Co jest celem konkursu?

Celem konkursu jest:

 • wzbudzenie refleksji, ile czasu i w jaki sposób spędzam z najbliższymi,
 • promowanie Diakonii Miłosierdzia
 • pozyskanie środków z licytacji prac na pomoc rodzinom wielodzietnym.

Jakie wartości chcemy przekazać przez organizację takiego konkursu?k

Przez organizację takiego konkursu chcemy przekazać jaką wartość ma rodzina i wspólnie spędzany razem czas , który buduje wzajemne relacje i wzmacnia postawę otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka, jednoczy rodzinę i wzmacnia jej więź. Udział w licytacji daje świadectwo zjednoczenia rodzin w niesieniu pomocy wzajemnej

Dlaczego konkurs przeznaczony jest akurat dla dzieci ?

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, bo dzieci sa czyste i bezkompromisowe, potrafią pokazać wszystko takie jakie jest w prawdzie.
Skąd pomysł na tematykę “Mój czas z rodziną?”
Pomysł na tematykę “Mój czas z rodziną” był podyktowany hasłem tegorocznego marszu. Chcemy szczególnie zaznaczyć wagę rodziny w dzisiejszym świecie, gdyż ona stanowi fundament życia kazdego człowieka.
Kategorie wiekowe

Prace są oceniane w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci do lat 6
 • dzieci 7 – 8 lat
 • dzieci 9 – 13 lat

Zasady udziału w konkursie

 1. Temat konkursu „ Mój czas z rodziną ”.
 2.  Prace muszą obrazować temat przewodni konkursu.
 3. Technika – dowolna.
 4. Format rysunku – A3/A4.
 5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
 6.  Każda praca musi być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy, adres mailowy rodzica.
 7. Termin nadsyłania prac: do  19 maja 2017r. (liczy się data wpływu).
 8. Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora: Bazylika Wincentego a Paulo Al. Ossolińskich 2, Bydgoszcz Konkurs “Mój czas z rodziną”.
 9. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jury

Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową według następujących kryteriów:

 1. Interpretacja tematu
 2. Wrażenie wizualne
 3. Kreatywność
 4. Pomysłowość

Skład komisji:

 • Piotr Badziąg – artysta malarz (były Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków)- przewodniczący
 • ks. Maciej Musielak – katecheta

Nagrody

 1. Każde dziecko otrzyma słodki upominek, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody.
 2. Finał konkursu z ogłoszeniem wyników  połączony z licytacją zwycięskich prac, będzie miał miejsce na scenie przy Bazylice Wincentego a Paulo w czasie  pikniku  rodzinnego, po Marszu dla Życia i Rodziny około godziny 16.00-16.30 (po koncercie zespołu           12 Kamieni).
 3. Na stronie internetowej organizatora zostaną opublikowane zdjęcia wszystkich nadesłanych prac, wyniki konkursu i nazwiska zwycięzców.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów przeprowadzenia Konkursu, m.in. w celu podania imienia, nazwiska i wieku autora pracy w ogłoszonych wynikach konkursu na stronie http://www.bydgoskimarszdlazycia.siler.pl/wyniki-konkursu.
 3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz do ich poprawiania, a także prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji prowadzi do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
 6. Wzór dokumentu zgody rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych znajduje się na stronie >>> zgoda <<<

Prawa autorskie i prawo korzystania

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich pracy na rzecz Organizatora.
 2. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie zostaną zwrócone autorom.
 3. Prace zostaną wystawione przed sceną przy Bazylice Wincentego      a Paulo w Bydgoszczy oraz umieszczone na stronie internetowej Organizatora  www.bydgoskimarszdlazycia.siler.pl/wyniki konkursu/moj czas z rodzina
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac w sposób wyżej opisany.